بانکه

سه عدد

تخته گوشت

یک عدد

جا برنجی

یک عدد

جا قاشقی آویز

یک عدد

جا ماکارانی

یک عدد

جای نان

یک ست

خاک انداز

یک عدد

ست ادویه

شش عدد

ست حبوبات

چهار عدد

ست حبوبات سایز

چهار عدد

سطل زباله

یک عدد

ظرف روغن

یک عدد

ظرف قند و شکر

سه عدد

کفگیر و ملاقه

هفت پارچه