نحوه ثبت سفارش در سلنزی

۱- محصول مورد نظر خود را از طریق جستجو انتخاب کنید

۲- تعداد را انتخاب کنید

۳- افزودن به سبد خرید را بزنید

۴- روی سبد خرید زده سپس ادامه را بزنید

۵- اطلاعات صورت حساب را پرکنید و روی ثبت بزنید